لیست قیمت فالوور های ایرانی (بدون نیاز به پسورد) اینستاگرام

قیمت مناسب نسبت به رقبا

100 فالوور

2.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

200 فالوور

3.500 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

500 فالوور

8.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

1000 فالوور

15.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

2.000 فالوور

29.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

5.000 فالوور

70.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

10.000 فالوور

135.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

20.000 فالوور

260.000 تومان / فالوور ایرانی
 • فالوور کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی کامل
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت لایک های ایرانی (بدون نیاز به پسورد) اینستاگرام

این سرویس ها نیازی به پسورد اینستاگرام شما ندارد!

100 لایک ایرانی

1000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

200 لایک ایرانی

2000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

300 لایک ایرانی

3000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

500 لایک ایرانی

5000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

1000 لایک ایرانی

8000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

2500 لایک ایرانی

19.000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

5000 لایک ایرانی

35.000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

10.000 لایک ایرانی

65.000 تومان / لایک ایرانی
 • لایک کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت بازدید ویدیو اینستاگرام

این سرویس ها نیازی به پسورد اینستاگرام شما ندارد!

100 بازدید اینستاگرام

1.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

200 بازدید اینستاگرام

2.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

500 بازدید اینستاگرام

5.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

1000 بازدید اینستاگرام

8.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

2.000 بازدید اینستاگرام

15.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

5.000 بازدید اینستاگرام

35.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

10.000 بازدید اینستاگرام

65.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

20.000 بازدید اینستاگرام

125.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • خرید آنلاین پشتیبانی کامل
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت های پیج آماده اینستاگرام

با فالوورهای 100% ایرانی و فعال

پیج اینستاگرام 5K

75.000 تومان / فالوور واقعی
 • فالوور های ایرانی و فعال
 • بدون فالوینگ
 • لایک مناسب
 • تحویل تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • پرداخت امن

پیج اینستاگرام 10K

150.000 تومان / فالوور واقعی
 • فالوور های ایرانی و فعال
 • بدون فالوینگ
 • لایک مناسب
 • تحویل تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • پرداخت امن

پیج اینستاگرام 20K

300.000 تومان / فالوور واقعی
 • فالوور های ایرانی و فعال
 • بدون فالوینگ
 • لایک مناسب
 • تحویل تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • پرداخت امن

پیج اینستاگرام 50K

700.000 تومان / فالوور واقعی
 • فالوور های ایرانی و فعال
 • بدون فالوینگ
 • لایک مناسب
 • تحویل تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • پرداخت امن

پیج اینستاگرام 100K

1.350.000 تومان / فالوور واقعی
 • فالوور های ایرانی و فعال
 • بدون فالوینگ
 • لایک مناسب
 • تحویل تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • پرداخت امن

پیج اینستاگرام 200K

2.600.000 تومان / فالوور واقعی
 • فالوور های ایرانی و فعال
 • بدون فالوینگ
 • لایک مناسب
 • تحویل تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • پرداخت امن

مشاهده نتایج

بعد از دریافت اطلاعات ثبت شده و مبلغ پرداخت شده توسط شما ما روند انجام سفارش شما را شروع خواهیم کرد. عموما زمان ارسال سفارش شما ما بین 2 ساعت تا یک روز خواهد بود.

تکمیل اطلاعات

نام کاربری اینستاگرام خود را وارد نمایید آدرس ایمیل و اطلاعات تماس خود را به صورت صحیح درج نمایید . فراموش نکنید که اکانت شما باید در حالت public باشد.

مشاهده تعرفه ها

مرحله اول: سرویس مورد نظر خود را بررسی و انتخاب کنید.
مرحله دوم: پس از انتخاب بصورت آنلاین خرید نمایید.

چرا ما ؟

چرا ما بهتر از رقبا هستیم

خدمات ویژه

اعتبار ما مشتریان راضی ما هستند . در دنیای مجازی, به سختی میتوان توجه جامعه آنلاین و افراد حاضر در آن را به سمت خود جلب کرد. آنچه که در این میان بسیار مهم است این است که افراد چگونه و به سرعت جذب شما شوند. برای این کار شما مدام مجبور به فعالیت و بهبود پروفایل های خود در فضای مجازی هستید. اگر زمان ارزشی معادل طلا دارد پس ما داریم به شما یک مدن طلا را نشان میدهیم . زمان تحویل ما سریعترین زمان ممکن برای دریافت خدمات بین رقباست . رابطه ما با مشتریانمان بسیار پرارزش است. ارزش یک محصول به اعتماد خریداران آن متکی است و ما این موضوع را درک میکنیم . این همان اعتماد است که فالوور های شما به شما دارند و ما برای حفظ آن خدمات بی عیب و نقصی را ارایه می نماییم. اطمینان داشته باشید که صرفنظر از اینکه شما چقدر مشهور و محبوب باشید مهمترین چیز رسیدن به اهداف شماست . ما شما را با سرعت به اهداف خود نزدیک تر میکنیم.

سفارش آنلاین و تحویل سریع

در زمان فعلی , به سختی میتوان توجه جامعه مجازی و افراد حاضر در آن را به سمت خود جلب کرد . آنچه که در این میان بسیار مهم است این است که افراد چگونه به سرعت جذب شما شوند . برای این کار شما مدام مجبور به فعالیت و بهبود پروفایل های خود در فضای مجازی هستید . اگر زمان ارزشی معادل طلا دارد پس ما داریم به شما یک مدن طلا را نشان میدهیم . زمان تحویل ما سریعترین زمان ممکن برای دریافت خدمات بین رقباست!

پرداخت آنلاین با امنیت بالا

پس از انتخاب آیتم مورد نظر شما میتوانید هزینه سرویس مورد نشر را بصورت آنلاین توسط درگاه امن پار پال انجام دهید و سفارش خود را به طور آنی تحویل بگیرید. امکان پرداخت هزینه پکیج ها توسط تمامی کارت های عضو شبکه شتاب برای هر بانکی اعم از دولتی یا خصوصی فراهم شده است.

ضمانت کیفیت و امنیت بالا

صرف نظر از اینکه شما یک هنرمند یا ورزشکار محبوب و یا وبلاگ نویس معروف هستید یا تازه وارد دنیای آنلاین شده اید, ولی آخر فقط برای کیفیت حاضر به پرداخت هزینه هستید. در سایت ما می توانید با تجزیه و تحلیل تعرفه ها و تست کیفی سرویس های ما به این موضوع پی ببرند که در قبال کیفیت سرویسی که دریافت مینمایید کمترین مبلغ را پرداخت میکنید. در وب سایت ما هرگز اطلاعات کاربری و مالی هیچکدام از مشتریانمان فاش نخواهد شد . به منظور به حداکثر رساندن امنیت هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما در سایت ثبت نخواهد گردید و تمامی پرداخ ها از روش امن رمزگزاری شده پارس پل انجام خواهد گردید.

مشاهده تعرفه سرویس ها

ما قابل اعتماد ترینیم

سایت ما در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده و به صورت دائمی تحت رصد مسئولین ذیربط میباشد, از طرف دیگر سایت ما با معتبرترین و مشهورترین شرکت واسط پرداخت یعنی پارس پال طرف قرار داد است که همین مورد تضمینی برای انجام سفارشات میباشد.

فالوور های ایرانی واقعی

ما بر خلاف اکثر سایت های اینترنتی فالوور های خارجی ارائه نمیکنیم , فالوور های اضافه شده توسط ما ایرانی و عرب بود و در کمترین زمان ممکن به اکانت شما اضافه خواهد شد . در صورت داشتن هرگونه سوال همین الان تلفن خود را برداشته و با یکی از پشتیبان های سایت تماس بگیرید.

خدماتی برای پیج های شخصی

تیم ما تنها سایتی است که سرویس های خود را برای تمام پیج ها اعم از پیج های شخصی , فروشگاهی , افراد مشهور , سرگرمی و ... ارائه میکند. پس اگر یک فرد معمولی هستید و میخواهید فالوور های ایرانی خود را افزایش دهید همین الان اقدام به خرید کنید.

CopyRight ۱۳۹۶